Digitální audit, strategie a plán pro výrobní firmu Prestar, s.r.o. 

Společnost Prestar, s.r.o., vyrábějící stroje pro průmyslovou automatizaci, chtěla svou výrobu a firemní procesy efektivněji digitalizovat. Narážela však na obvyklé překážky malých a středních firem v zavádění technologických inovací:

 • slabá orientace v nabízených řešeních,
 • drahý nebo nevhodný software pro konkrétní potřeby,
 • nevhodná definice potřeb firmy,
 • neexistující plán digitalizace.

Díky zkušenostem firmy Cardam, s.r.o. z vědecko-průmyslového sdružení Brain4Industry, která má se zaváděním digitalizace v mnoha průmyslových odvětvích bohaté zkušenosti, Prestar získal:

 • kompletní digitální audit své činnosti,
 • digitální strategii včetně harmonogramu a finanční náročnosti,
 • poradenství při výběru vhodného systému.

Společnost Prestar sleduje trendy v digitalizaci, snaží se toto téma uchopit a rozvíjet vlastní digitální dovednosti. Současně probíhá ve společnosti restrukturalizace:

 • rozvoj plánování – hodnocení schopností současného ERP, rozvoj používání APS systému (pokročilé plánování);
 • zlepšování schopností vývoje zařízení (zakázková výroba, kdy každý jejich výrobek je svým způsobem unikátní) – implementace PDM a následně rozvoj na PLM;
 • schopnost datově podložit rozhodování ve společnosti na různých úrovních, respektive mít schopnost sbírat data o výrobě, skladech, a dalších procesech ve společnosti a umět v těchto datech číst;
 • rozvíjet schopnosti dostat digitalizaci do svých produktů – vzdálený servis, sledování dat v dodaných zařízení, apod.

Prestar je digitalizaci nakloněn a dokazuje to tím, že své zaměstnance podporuje ve vzdělávání v oblasti digitalizace a průmyslu 4.0. Digitalizaci chtějí řešit komplexně, a jak je patrné, zasahuje do více úrovní řízení a oblastí podniku. Prakticky se dotkne všech zaměstnanců a procesů ve společnosti. Jejich cílem je stanovit plán rozvoje digitalizace ve společnosti jak v logickém, tak i časovém sledu.

JAK SPOLUPRÁCE PROBÍHALA

Společně se zástupci Prestar jsme definovali jasné zadání:

 • Navrhnout strategii digitalizace v horizontu 7 let.
 • Stanovit harmonogram, logickou návaznost, finanční náročnost a návratnost.

Na společných workshopech jsme probrali veškeré stěžejní procesy od přijetí zakázky, přes její zpracování až po dodání zákazníkovi. Byla provedena komplexní analýza na úrovni používaných softwarových nástrojů, využívaného hardwaru, podoby procesů, řídících a organizačních mechanismů a personální zajištění.

Výstupem bylo společné stanovení hlavních oblastí potenciálního rozvoje:

 • rozvoje v oblastech plánování (od získávání obchodního případu, vývoje zařízení, jeho výroby a zprovoznění u zákazníka),
 • rozvoj sběru dat,
 • rozvoj PDM/PLM včetně eliminace papírové dokumentace,
 • rozvoj servisu a podpory servisu směrem k produktům společnosti Prestar.

Na základě zpracované analýzy a stanovených potenciálu byla vytvořena myšlenková mapa aktivit, které jsou rozděleny do logických celků a kde je patrná návaznost mezi aktivitami. Tato mapa obsahuje klíčové rozvojové aktivity, ale i doplňkové aktivity, které pomohou rozvíjet vlastní know-how společnosti.

Posledním krokem je vytvoření Roadmapy, respektive harmonogramu, který obsahuje jednotlivé aktivity, časový plán, odhad nákladů (optimistický a pesimistický) a potenciální úspory. Součástí je promítnutí nákladů v čase versus uvažovaných úspor, kde je patrný moment, kdy dojde k návratnosti investic. Součástí je stručný popis jednotlivých aktivit, aby bylo možné postupně se k aktivitám vracet a dále je rozpracovávat.

Co společnost Prestar spoluprací s konsorciem Brain4Industry získala?

 1. Společnost Prestar získala harmonogram rozvoje digitalizace, byly stanoveny potenciální přínosy a společnost se mohla pustit do rozvoje digitalizace a rezervovat si investiční prostředky a postupně sledovat skutečné naplňování přínosů a nákladů.
 2. Jako první krok byla stanovena náhrada stávajícího ERP systému, jelikož současný byl nepružný, pomalý a nebylo možné ho efektivně rozvíjet.

Podívejte se na video k případové studii: ODKAZ

Co mohou společnosti z podobné spolupráce získat:

 • Impuls pro rozvoj společnosti v oblasti digitalizace.
 • Zkušeného a nezávislého partnera, který pomůže s orientací v problematice.

Případovou studii zpracovali

Ondřej Kurkin

Člen řídícího výboru

Zobrazit profil