Digitální audit – proč by ho firma měla chtít?

Vědecko-průmyslové konsorcium Brain4Industry z Dolních Břežan se zaměřuje na podporu průmyslových podniků v oblasti digitalizace a zavádění aditivních technologií. Vstupní branou pro smysluplnou a správně nastavenou digitalizaci firmy je podle Petra Pačese, Digital Innovation Managera právě úvodní digitální audit. Ten nabízí konsorcium malým a středně velkým výrobním firmám bezplatně. V čem se tato služba liší od komerčních a co firmám přináší?


Co si přesně pod pojmem „digitální audit“ máme představit?

Jde o vstupní analýzu, která firmě poskytne základní představu o tom, jak na tom s digitalizací je v kontextu plánovaných kroků či změn. Digitální audit umožňuje firmě zhodnotit úroveň digitalizace v podniku, využití digitálních systémů a technologií, úroveň automatizace výrobních procesů, softwarových aplikací pro řízení výroby, technologického vybavení a dalších digitálních nástrojů.


Proč by měla firma digitální audit chtít?

Digitální audit pomáhá identifikovat oblasti, kde je stávající digitální infrastruktura nedostatečná nebo neefektivní. To může zahrnovat zastaralé systémy, nedostatečnou integraci mezi používanými SW nástroji a s tím spojenými procesy nebo nedostatečné využití dat pro rozhodování. Na základě zjištěných informací z digitálního auditu může firma lépe plánovat svou digitální transformaci.

To zahrnuje stanovení prioritních oblastí pro investice do nových technologií, plánování aktualizací a integrací systémů a určení strategie pro využití nových technologií k optimalizaci procesů. Nebavíme se však zdaleka jen o digitalizaci výrobní. Veškeré změny, jejich funkčnost či neefektivita mají vliv na chod celého podniku, tedy jednotlivé obchodní procesy, zákaznický servis, nebo na lidské zdroje. Audit tak pomáhá firmám uvědomit si všechny možné dopady a souvislosti inovací a změn.

Petr Pačes, Digital Innovation Manager

Co přesně digitální audit obnáší?

Pro firmu to obvykle představuje 4 až 8 hodin času, což odpovídá dvěma až třem schůzkám, na kterých získáváme data o chodu firmy. Základem je definovat cíl, ke kterému se další kroky vztahují a hodnotí. A také vhodné pracovníky, kteří mají k chodu firmy co říct a mohou jí zhodnotit z různého pohledu. Výstupem je zpráva, ve které jsou objektivně zhodnoceny všechny parametry a uvedena potenciální kritická místa. Zpráva zahrnuje také návrh prioritních řešení a plánu odkud a jak začít. Je to takový úvodní jízdní řád.

Pro firmu to obvykle představuje 4 až 8 hodin času, což odpovídá dvěma až třem schůzkám, na kterých získáváme data o chodu firmy. Základem je definovat cíl, ke kterému se další kroky vztahují a hodnotí. A také vhodné pracovníky, kteří mají k chodu firmy co říct a mohou jí zhodnotit z různého pohledu. Výstupem je zpráva, ve které jsou objektivně zhodnoceny všechny parametry a uvedena potenciální kritická místa. Zpráva zahrnuje také návrh prioritních řešení a plánu odkud a jak začít. Je to takový úvodní jízdní řád.

Brain4Industry nabízí tuto službu zdarma. Proč?

Jsme součástí evropské sítě digitálních hubů pod zkratkou EDIH (Evropský digitální inovační hub), kterou Evropská komise podpořila aktivně i finančně ve snaze urychlit digitalizaci malých a středních firem v Evropě. Prostředky na naše služby jsou tak čerpány v rámci podpory de minimis a pro firmy menší velikosti mnohem dostupnější než na komerčním trhu. Digitální audit je vůbec tou první službou, kterou by u nás měla firma využít, než se pustí do větších transformačních projektů.

Když je něco „zdarma“, často je o to velký zájem. Jak je to s digitálním auditem a zájmem firem?

V tomto případě je situace poněkud odlišná. Firmy často neví, že o podobnou službu mohou žádat a vycházejí hlavně z nabídky komerčních subjektů. Setkávám se také s tím, že se firmy už dopředu malinko bojí, co v jejich střevech vlastně odhalíme. Záměrem tohoto auditu však je, aby se firmy nepouštěly do digitalizace bez strategie a chybně, protože to je může v konečném důsledku stát mnoho času a peněz. Nezřídka se stane, že dříve doporučená řešení nejsou s novými kompatibilní, nebo že nakoupené technologie jsou zbytečně předimenzované, nebo není plně využitý jejich potenciál. A to jsou pro každou firmu velké ztráty.

Cílem digitalizace je však jednoznačně efektivnější výroba, snížení nákladů, hladší provoz, a především vyšší přidaná hodnota výrobků, a s tím související vyšší marže pro výrobce. Proto je správné nastavení digitalizace a znalost všech potencionálních překážek klíčová.

Co tedy oproti komerčním subjektům může konsorcium nabídnout?

Naším posláním je pomáhat firmám k růstu a zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Oproti komerčnímu sektoru nejsme motivováni jakýmkoliv následným prodejem. Stojíme v naší spolupráci vždy na straně klienta. Sestáváme ze šesti špičkových institucí a technologických firem, každá má svou jedinečnou expertízu a znalost, dodáváme je však jako celek. Mimo naše vlastní kompetence máme možnost spolupracovat s akreditovanými experty z managementu velkých firem či profesionálních konzultantů, kteří mají shodnou motivaci pomáhat českému podnikatelskému prostředí k růstu. Například spolupracujeme s externí sítí YNOVATE.

Díky veřejným prostředkům pak máme vlastní technologické zázemí v Dolních Břežanech, kde si firmy mohou navržená řešení nejprve otestovat a ověřit účinnost, než si takové stroje pořídí. Firmy dokážeme provést inovačním procesem od začátku až do konce celým životním cyklem výrobku. A k tomu doplnit potřebné vzdělání a školení.

Technologie a požadavky trhu se neustále vyvíjejí. Digitální audit umožní jak odhalit úzká místa tak i potenciály, kde může využití digitálních technologií přinést podniku přidanou hodnotu. Často je prvním signálem, který upozorní na možné bariéry v zamýšleném rozvoji firmy a naopak odkryje potenciál, který ve firmě dřímá.

Kdo je Petr Pačes:
Petr Pačes pracuje jako Digital Innovation Manager ve Středočeském inovačním centru, které je členem konsorcia Brain4Industry. Působil jako technický a finanční ředitel v IT společnostech, kde se věnoval od projektového managementu přes řízení integrací technologií a financí až po restrukturalizaci firemních procesů a interní management. Díky tomu dokáže rozeznat skutečné potřeby firem, odhalit slabá místa a doporučit správné řešení. Jako konzultant pomohl s digitalizací řadě korporátních i menších klientů.

Rozhovor zpracovala: Michaela Winklerová

Autor článku: